Informacje na temat pobytu i opłat w ZPO Dom św. Franciszka

 Zakład przyjmuje tylko kobiety.

 Zakład sprawuje opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tzn. posiadającymi aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności.

 §1

 1.        W dniu przyjęcia do Zakładu Opiekun/Podopieczny podpisuje umowę.

 2.        Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie,

 3.        Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej,

 4.        W przypadku rozwiązania umowy przez Zakład – po uprzednim pisemnym zawiadomieniu – Podopiecznego należy przewieźć na adres Opiekuna lub inny adres wskazany przez Opiekuna.

 5.        W przypadku rozwiązania umowy przez Opiekuna, przewozem Podopiecznego zajmuje się Opiekun,

 6.        W przypadku rozwiązania umowy albo śmierci Podopiecznego, Opiekun ponosi opłaty w wysokości 50% za każdy z 10 kolejnych dni od momentu rozwiązania umowy lub śmierci Podopiecznego.

 §2

 1.        Opłata za pobyt Podopiecznego w Zakładzie obejmuje:

 a.        Opłatę podstawową która wynosi ……………… za miesiąc,

 b.        Opłatę za leki – Zakład pokrywa koszt leków podstawowych do wartości 100 złotych na miesiąc (od 2go miesiąca pobyty podopiecznego), resztę pokrywa Opiekun,

 c.        Opłatę za środki pomocnicze (pieluchomajtki) 60zł/miesiąc w przypadku posiadania przez pacjenta uprawnień do refundacji tych środków przez NFZ (od 2go miesiąca pobytu podopiecznego). Osoby, które nie posiadają uprawnień do refundacji tych środków – 100% kosztów poniesionych na zakup w/w środków (na podstawie faktury).

 d.        Opłatę za konsultacje specjalistyczne /jeżeli były świadczone/. Opłata za konsultacje specjalistyczne i usługi dodatkowe podlega refundacji przez opiekuna bezpośrednio po wykonanej czynności.

 e.        Osoby przyjmowane do Zakładu z odleżynami i/lub rozległymi ranami lub owrzodzeniami ponoszą odpłatność za środki opatrunkowe i specjalistyczne opatrunki.

 2.        Opłaty za pobyt w ZPO Dom św. Franciszka należy dokonywać w formie bezgotówkowej na numer konta Zakładu.

 3.          Opłata podstawowa powinna być wnoszona przez Opiekuna w formie bezgotówkowej za bieżący miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Zakład zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty. O zmianie wysokości opłaty za pobyt Opiekun zostanie poinformowany pisemnie. Brak zgody na ponoszenie większej opłaty jest równoznaczny z zabraniem Podopiecznego z Zakładu.

 §3

 1.        Zakład zobowiązuje się do zapewnienia podopiecznemu:

 a)       Miejsca pobytu w pokoju jedno lub kilkuosobowym,

 b)       Całodziennego wyżywienia,

 c)        Opieki medycznej lekarza POZ, lekarza internisty,

 d)       Całodobowej opieki pielęgniarskiej,

 e)       Leczenia farmakologicznego,

 f)         Umożliwienia odpłatnych konsultacji specjalistycznych po uzgodnieniu z Opiekunem,

 g)       Zakupów leków, których koszt będzie refundowany przez opiekuna zgodnie z art.2 pkt.1. Zakład nie finansuje zakupu suplementów diety.

 h)       Warunków do wypoczynku,

 i)         Warunków do odbywania praktyk religijnych,

 j)         Warunków do utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i Opiekunem,

 2.        Zakład nie zobowiązuje się do:

 a)       Pokrywania kosztów pampersów i leków za pierwszy miesiąc pobytu,

 b)       Zapewnienia pobytu Podopiecznego w pokoju, do którego został przyjęty,

 c)        Odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione Podopiecznemu,

 d)       Zwrotu kosztów pobytu Podopiecznego za dni jego nieobecności w Zakładzie, /np. pobyt w szpitalu, u rodziny, znajomych, w sanatorium itp./

 e)       Opieki nad Podopiecznym przebywającym w szpitalu,

 f)         Ustalania spraw związanych z pogrzebem.

 

 

 

 

 

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Dom św. Franciszka