Informacje na temat pobytu i opłat w ZPO Dom św. Franciszka

Zakład przyjmuje tylko kobiety.

Zakład sprawuje opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tzn. posiadającymi aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności.

§1

 

 1. W dniu przyjęcia do Zakładu Opiekun/Podopieczny podpisuje umowę.

 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie,

 3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej,

 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zakład – po uprzednim pisemnym zawiadomieniu – Podopiecznego należy przewieźć na adres Opiekuna lub inny adres wskazany przez Opiekuna.

 5. W przypadku rozwiązania umowy przez Opiekuna, przewozem Podopiecznego zajmuje się Opiekun,

 6. W przypadku rozwiązania umowy albo śmierci Podopiecznego, Opiekun ponosi opłaty w wysokości 50% za każdy z 10 kolejnych dni od momentu rozwiązania umowy lub śmierci Podopiecznego.

§2

 1. Opłata za pobyt Podopiecznego w Zakładzie obejmuje:

  1. Opłatę podstawową która wynosi …………. za miesiąc,

  2. Opłatę za leki – Zakład pokrywa koszt leków podstawowych do wartości 100 złotych na miesiąc (od 2go miesiąca pobyty podopiecznego), resztę pokrywa Opiekun,

  3. Opłatę za środki pomocnicze (pieluchomajtki) – Zakład pokrywa koszt w przypadku posiadania przez pacjenta uprawnień do refundacji tych środków przez NFZ (od 2go miesiąca pobytu podopiecznego),

  4. Opłatę za konsultacje specjalistyczne /jeżeli były świadczone/. Opłata za konsultacje specjalistyczne i usługi dodatkowe podlega refundacji przez opiekuna bezpośrednio po wykonanej czynności.

  5. Osoby przyjmowane do Zakładu z odleżynami i/lub rozległymi ranami lub owrzodzeniami ponoszą odpłatność za środki opatrunkowe i specjalistyczne opatrunki.

 2. Opłaty za pobyt w ZPO Dom św. Franciszka należy dokonywać w formie bezgotówkowej na numer konta Zakładu.

 3. Opłata podstawowa powinna być wnoszona przez Opiekuna w formie bezgotówkowej za bieżący miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Zakład zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty. O zmianie wysokości opłaty za pobyt Opiekun zostanie poinformowany pisemnie. Brak zgody na ponoszenie większej opłaty jest równoznaczny z zabraniem Podopiecznego z Zakładu.

§3

 1. Zakład zobowiązuje się do zapewnienia podopiecznemu:

 1. Miejsca pobytu w pokoju jedno lub kilkuosobowym,

 2. Całodziennego wyżywienia,

 3. Opieki medycznej lekarza POZ, lekarza internisty,

 4. Całodobowej opieki pielęgniarskiej,

 5. Leczenia farmakologicznego,

 6. Umożliwienia odpłatnych konsultacji specjalistycznych po uzgodnieniu z Opiekunem,

 7. Zakupów leków, których koszt będzie refundowany przez opiekuna zgodnie z art.2 pkt.1. Zakład nie finansuje zakupu suplementów diety.

 8. Warunków do wypoczynku,

 9. Warunków do odbywania praktyk religijnych,

 10. Warunków do utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i Opiekunem,

 

 1. Zakład nie zobowiązuje się do:

 1. Pokrywania kosztów pampersów i leków za pierwszy miesiąc pobytu,

 2. Zapewnienia pobytu Podopiecznego w pokoju, do którego został przyjęty,

 3. Odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione Podopiecznemu,

 4. Zwrotu kosztów pobytu Podopiecznego za dni jego nieobecności w Zakładzie, /np. pobyt w szpitalu, u rodziny, znajomych, w sanatorium itp./

 5. Opieki nad Podopiecznym przebywającym w szpitalu,

 6. Ustalania spraw związanych z pogrzebem,

 

 

 

 

 

 

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Dom św. Franciszka