Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

ul. Proletariacka 8
15-448 Białystok
tel. 85 652 40 97

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku jest jedną z form pomocy świadczonej przez Zgromadzenie chorym i cierpiącym na tym terenie.  Istnieje od 1993 roku. Do 1 kwietnia 2018 roku Dom funkcjonował pod nazwą Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Wtedy to Dom został wpisany do rejestru pod pozycją nr 34 dla osób w podeszłym wieku mężczyzn i kobiet, którzy są mieszkańcami Miasta Białegostoku. Dom realizuje zlecone zadanie publiczne, na które otrzymuje środki finansowe w formie dotacji.

Dom Pomocy Społecznej, obejmuje całodobową, stacjonarną opieką ogółem 25 osób w podeszłym wieku. Osoby te są umieszczane na podstawie własnej woli oraz decyzji orzekającej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dla zapewnienia prawidłowego poziomu świadczonych na rzecz mieszkańców domu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb, wykorzystuje się zarówno kadrowe jak i rzeczowe zasoby domu. W ramach działań terapeutycznych organizowane są różnego rodzaju zajęcia grupowe, które mają na celu efektywne zagospodarowanie czasu wolnego naszym mieszkańcom. W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym organizowane są spotkania towarzyskie, na które zaprasza się osoby spoza domu. Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość swobodnego kontaktu ze swoimi bliskimi z rodziny oraz znajomymi i przyjaciółmi, z którymi chcieliby się spotykać. Niektórzy mieszkańcy odwiedzają swoje rodziny i znajomych na terenie miasta. W realizacji zamierzonych zadań uwzględnia się stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości naszych podopiecznych, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Ponadto dba się o stworzenie warunków które zapewniają dobre samopoczucie mieszkańców w ich miejscu zamieszkania, poprzez tworzenie klimatu miłości, życzliwości, szacunku, wzajemnej akceptacji oraz rodzinnej atmosfery.

W prowadzonym przez nas domu zapewniamy całodobową, stacjonarną i kompleksową opiekę łącznie 25 osobom w wieku od 63 do 99 lat, mieszkańcom Miasta Białystok będących osobami w podeszłym wieku, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Zakres świadczeń udzielanych przez Dom Pomocy Społecznej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb jego mieszkańców zgodnie z określonym prawnie standardem usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Usługi świadczone są mieszkańcom przez wykwalifikowany i doświadczony personel opiekuńczo-wspomagający. Podejmowane działania opiekuńcze wynikają z rozpoznania deficytów w zakresie samoopieki i dotyczą głównie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak: poruszanie się, higiena osobista i higiena najbliższego otoczenia, przyjmowanie pokarmów, wydalanie, pielęgnowanie w chorobie oraz zapobieganie powikłaniom chorób współistniejących podeszłego wieku. Dotyczą również pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, załatwiania spraw osobistych, umożliwienia kontaktów z osobami z spoza otoczenia domu oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom. Pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia, z których korzystają nasi mieszkańcy, są sprzątane przynajmniej jeden raz dziennie, a w razie potrzeby częściej, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy są zaopatrywani, w miarę ich potrzeb, w środki i przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej. Mieszkańcom zapewnia się także pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Utrzymanie czystości bielizny pościelowej i odzieży podopiecznych jest realizowane przez personel zakładowej pralni, zgodnie z potrzebami i zasadami higieny. Mieszkańcy korzystają z 5 posiłków w ciągu dnia, w tym 3 posiłków zasadniczych z możliwością wyboru zestawu posiłków i 2 dodatkowych oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Między posiłkami dostarczano dodatkowe płyny do picia ze względu na zagrożenie odwodnieniem osób w podeszłym wieku. Zapewniano mieszkańcom swobodny dostęp do pokarmów i napojów poza posiłkami zgodnie z ich potrzebami. Personel bloku żywienia uwzględnia w jadłospisach zasady racjonalnego żywienia oraz potrzeby zdrowotne i upodobania dietetyczne naszych mieszkańców, którzy mogą spożywać posiłki zarówno w stołówce jak i w swoich pokojach. Opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawuje lekarz rodzinny Przychodni Lekarzy Rodzinnych NZOZ Pro Medica Centrum przy ul. Piłsudskiego 4A, lekarz psychiatra z Niepublicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Marjańskiego 3 w Białymstoku, lekarz neurolog oraz pielęgniarki zatrudnione w zakładzie. Mieszkańcy korzystają z poradni specjalistycznych oraz oddziałów szpitalnych w przypadku pogorszenia się ich stanu zdrowia i konieczności leczenia szpitalnego. Zakład zaopatruje chorych mieszkańców w zlecone przez lekarza leki i środki do pielęgnacji, które są dozowane przez personel zgodnie ze zleceniem lekarskim. Kontakt mieszkańców ze środowiskiem lokalnym dom zapewnia poprzez umożliwienie odwiedzania naszych mieszkańców przez członków ich rodzin, przyjaciół i znajomych. Osoby odwiedzające mają możliwość  korzystania, podczas tych wizyt, z pomieszczeń pomocniczych takich jak: pokój gościnny, świetlica, biblioteka oraz sala rehabilitacyjno – terapeutyczna. Zatrudniony w domu pracownik socjalny pomaga mieszkańcom w załatwianiu spraw poza terenem domu, takich jak: pomoc w robieniu zakupów, towarzyszenie w czasie załatwiania spraw urzędowych itp. Do dyspozycji mieszkańców jest telefon bezprzewodowy, z którego mogą swobodnie korzystać. Integracja ze środowiskiem lokalnym jest realizowana przez instruktora do spraw kulturalno-oświatowych. Instruktor inicjuje i umożliwia mieszkańcom udział w spotkaniach okolicznościowych i imprezach. W ramach duchowej opieki, zgodnej z wyznaniem i potrzebami religijnymi naszych mieszkańców, umożliwia się swobodny dostęp do kaplicy, korzystanie z codziennej Mszy Świętej oraz opieki duszpasterskiej sprawowanej przez zatrudnionego w domu kapelana. Ponadto w ramach zagospodarowania czasu wolnego instruktor i rehabilitant organizują spotkania z zakresu muzykoterapii, czytelnictwa oraz zajęcia ruchowe. Mieszkańcy domu uczestniczą w organizowanych, z różnych okazji, spotkaniach towarzyskich i formacyjnych, oglądają telewizję, korzystają z biblioteki domowej i publicznej. Sprawniejsi angażują się w ramach zajęć terapeutycznych do pomocy w wykonywaniu drobnych prac porządkowych na terenie domu oraz pomagania mniej sprawnym od siebie. Realizacja zadania jest możliwa dzięki środkom finansowym otrzymanym z Urzędu Miasta. Do realizacji zadania Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących użycza budynek mieszkalny, budynki gospodarcze. Siostry mieszkające na terenie domu wykonują nieodpłatnie wiele prac na rzecz mieszkańców. Podejmują działania mające na celu utrzymanie porządku i czystości na terenie domu oraz posesji. Dbają o utrzymanie rodzinnej atmosfery, głównie przez organizowanie i uczestniczenie w różnych spotkaniach oraz imprezach religijnych, kulturalnych oraz rekreacyjnych poza godzinami swojej pracy zawodowej.

„SEZON OTWARTY” – zapraszamy na nasze podwórko…