LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Kyrie elejson, Chryste elejson

Kyrie elejson,

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się  za nami

Św. Franciszku Seraficki, módl się  za nami

Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej,

Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,

Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,

Św. Franciszku, piastunie Ran Chrystusowych

Św. Franciszku, znamionami Męki Jezusa ozdobiony,

Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,

Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą,

Św. Franciszku, miłością bliźniego przepeł­niony,

Św. Franciszku, miłośniku pokory

Św. Franciszku, wzorze pokuty,

Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,

Św. Franciszku,  dobrami świata gardzący,

Św. Franciszku,  patryjarcho ubogich,

Św. Franciszku,  żywy przykładzie cnót ewangelicznych,

Św. Franciszku, święty Ojcze nasz,

Baranku Boży , który  gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Franciszku,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu­sowych.

Módlmy się

Boże, któryś niewyczerpane tajemnice krzy­ża licznymi sposobami w błogosławionym Fran­ciszku, Wyznawcy Twoim, okazał, daj nam, pro­simy, abyśmy przykład jego pobożności  naśla­dując, rozmyślaniem Krzyża Pańskiego z własną boleścią pogodzeni byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.