Zgromadzenie od początku swojego istnienia oddało się w opiekę św. Józefowi. Dzień założenia Zgromadzenia to 26 kwietnia 1882 r. był to dzień, w którym w roku 1882 r. obchodzono Święto Opieki św. Józefa i w tym dniu (26 kwietnia 1882 r.)  zgromadzenie oddało się w Jego (św. Józefa) przemożną opiekę. Siostry wówczas będące zostały wpisane  do księgi Bractwa Opieki św. Józefa.

Święty Józef był mężem i oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunem Jezusa. Wywodził z rodu Dawida, ale mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał majątku. Utrzymywał rodzinę dzięki pracy jako stolarz i cieśla.

Gdy był zaręczony z Marią, przyszło mu zmierzyć się z wielką tajemnicą cudownego poczęcia. Wówczas Józef postanowił, że dyskretnie się usunie. Jednak został wprowadzony w tajemnicę przez anioła, po czym zabrał Maryję do swego domu w Nazarecie.

Udał się do Betlejem, ponieważ przeprowadzany był wówczas spis ludności, w którym uważał, że powinien uczestniczyć. Tam urodził się Jezus. Gdy tylko dziecku nadane zostało imię i przedstawiono go w świątyni, cała rodzina uciekła z Jezusem z powodu prześladowań. Schronienie znajdują w Egipcie.

Gdy Herod umiera, Święty wraca do Nazaretu. Jego obecność w Piśmie Świętym ostatni raz zanotowana jest w czasie pielgrzymki do Jerozolimy, gdzie wędrował z dwunastoletnim Jezusem. Prawdopodobnie zmarł wcześnie, jeszcze nim Jezus rozpoczął swe publiczne nauczanie.

W kalendarzu liturgicznym dni jego święta to 19 marca oraz 1 maja. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, wielu zakonów, Austrii, Czech, Hiszpanii, Kanady, Peru, Filipin, Portugalii, licznych diecezji i miast. Patronuje również małżonkom, rodzinom chrześcijańskim, ojcom, sierotom, cieślom, drwalom, robotnikom, rękodzielnikom, rzemieślnikom, wszystkich pracującym, uciekinierom. To także opiekun dobrej śmierci.

Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. W rzeczywistości był on młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków Józefa w rzeźbie i w malarstwie.

Wielką  czcią do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila, wielka reformatorka Karmelu (+ 1582). Twierdziła ona wprost, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego przyczyną, zawsze otrzymała i nie była nigdy zawiedziona. Wszystkie swoje klasztory fundowała pod jego imieniem. Jego też obrała za głównego patrona swoich dzieł. Doroczną uroczystość św. Józefa obchodziła bardzo bogato, zapraszając najwybitniejszych kaznodziejów, orkiestrę i chóry, dekorując świątynię, wystawiając najbogatsze paramenty liturgiczne. Podobnie św. Wincenty a Paulo ustanowił św. Józefa patronem swojej kongregacji misyjnej, przed nim zaś uczynił to św. Franciszek Salezy.
Do szczególnych czcicieli św. Józefa zaliczał się również św. Jan Bosko. Stawiał on Józefa za wzór swojej młodzieży rzemieślniczej. W roku 1859 do modlitewnika, który ułożył dla swoich synów duchowych i chłopców, dodał nabożeństwo do 7 boleści i do 7 radości św. Józefa; dodał również modlitwę do św. Józefa o łaskę cnoty czystości i dobrej śmierci; wreszcie dołączył pieśń do św. Józefa. Propagował nabożeństwo 7 niedzieli do uroczystości św. Józefa. W tym samym roku Jan Bosko założył wśród swojej młodzieży Stowarzyszenie pod wezwaniem św. Józefa. W roku 1868 wydał drukiem czytanki o św. Józefie. Miesiąc marzec co roku obchodził jako miesiąc św. Józefa, czcząc Go osobnym, codziennym nabożeństwem i specjalnymi czytankami. Św. Leonard Murialdo, przyjaciel św. Jana Bosko, założył zgromadzenie zakonne pod wezwaniem św. Józefa (józefici).
Wielką czcicielką św. Józefa była Założycielka naszego Zgromadzenia Służebnica Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska. Św. Józef jest patronem wielu naszych domów. Pierwotna nazwa, pod którą Zgromadzenie ukrywało się przed władzami carskimi brzmiało – Towarzystwo Pielęgnowania Chorych – św. Józefa. Jego imię miała też lecznica prowadzona w Warszawie przy ul. Hożej – Sanatorium św. Józefa. Święty Józef nadal otaczany jest szczególną czcią przez Siostry Franciszkanki. Codziennie modlimy się za Jego przyczyną polecając Jego wstawiennictwu sprawy duchowe i materialne Zgromadzenia. W miesiącu marcu codziennie w naszych kaplicach śpiewamy litanię do św. Józefa. Co roku 1 maja pielgrzymujemy do św. Józefa, którego figura znajduje się w kościele Sióstr Benedyktynek Sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie. Pielgrzymki te sięgają jeszcze początków Zgromadzenia. Figury św. Józefa znajdują się w każdym domu Zgromadzenia.
Jan XXIII (Józef Roncalli) wpisał imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego (Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna). Wydał także osobny list apostolski o odnowieniu nabożeństwa do niebiańskiego Patrona (1961). Św. Józefa uczynił patronem II Soboru Watykańskiego (1962-1965). Decyzją Benedykta XVI, ogłoszoną już za pontyfikatu papieża Franciszka, w 2013 r. imię św. Józefa włączono także do pozostałych modlitw eucharystycznych.