24 grudnia 2021 r.w szpitalu w Radomiu zmarł ks. Eugeniusz Klimiński SAC. W latach 2005-2013 pełnił on funkcję kapelana w naszej kaplicy przy ul. Wilczej 7 w Warszawie. Drogi księże Eugeniuszu polecamy Cię Panu: Niech wynagrodzi każde uczynione przez Ciebie dobro i obdarzy Cie szczęściem i pokojem wiecznym. Amen

ŻYCIORYS KSIĘDZA EUGENIUSZA

„Wieczność i czas… To, co od strony  Boga jest wiecznością – dla człowieka  jest czasem. Czas jest kategorią ludzką.  Chcąc zbliżyć się do Człowieka, Bóg  wkracza w czas. Wtedy czas człowieka  staje się czasem Boga. Chrystus nazywał taki czas przyjścia Boga do człowie ka i do wspólnoty ludzi „godziną nawie dzenia” (z książki ks. Eugeniusza Klimińskiego SAC, „Do Niego należy czas”;  cytat powyższy za ks. Januszem Pasierbem, „Czas otwarty”).

Ks. Eugeniusz Zenon Klimiński (1934 – 2021), wykładowca teologii moralnej w  Seminarium w Ołtarzewie, duszpasterz  akademicki, zwany „Minorem”, rektor i  proboszcz kilku placówek, budowniczy  domu i kościołów w Gdańsku i Radomiu,  duszpasterz i moderator Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin”, współtwórca Katolickiego LO Rodziny Rodzin im. dr  Marii Wantowskiej, członek Zarządu  Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, kapelan sióstr franciszkanek od cierpiących i kapelan szpitala.

Urodził się 24 lutego 1934 r. w Jaworznie k. Wielunia jako pierworodne dziecko  w rodzinie kowala Walentego i Zofii z d.  Madeła; miał jeszcze trzy siostry. Nowicjat pallotyński w gronie 76. wiekowo zróżnicowanych kandydatów rozpoczął  we wrześniu 1949 r. w Ołtarzewie. Po  obłóczynach, w grupie najmłodszych 32.  nowicjuszy odbywał kanoniczny rok  nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich, a po  jego ukończeniu przez dwa kolejne lata  (1950-52) – naukę w liceum w Ołtarzewie. Pierwszą konsekrację złożył 15  sierpnia 1951 r. w Wadowicach na ręce  ks. prowincjała Stanisława Czapli SAC,  a wieczną – w Ołtarzewie 19 marca  1955 r. na ręce ks. Józefa Wróbla SAC.  W Ołtarzewie też w latach 1952-58  ukończył Wyższe Seminarium Duchowne i 16 czerwca 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Zygmunta  Choromańskiego.

Po rocznym studium pastoralnym w  Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej)  został skierowany na studia teologii  moralnej i ascetycznej w Katolickim  Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył w 1964 r. tytułem magistra. W 1962  r. został przeniesiony do Ołtarzewa i  uczył języka łacińskiego w Seminarium,  a w latach 1963-64 był wikariuszem i  katechetą w parafii Najświętszego Serca  Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich.  W 1964 r. powrócił do Lublina, gdzie w  latach 1965-67 był rektorem wspólnoty  pallotynów studiujących na KUL, dusz pasterzem akademickim przy lubelskiej  katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana  Ewangelisty oraz przy kościele garnizonowym Niepokalanego Poczęcia NMP.  W 1967 zamieszkał w Ołtarzewie i objął  w Seminarium obowiązki wykładowcy  teologii moralnej; w tym okresie w latach  1970-72 był oficjalnym duszpasterzem  akademickim studentów Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Od sierpnia 1972 r. przebywał w Gdań sku, w pallotyńskim domu przy ul. Marii  Skłodowskiej-Curie we Wrzeszczu,  gdzie pracował najpierw jako duszpa sterz akademicki studentów Akademii  Medycznej i Politechniki Gdańskiej, a  następnie w latach 1974-80 jako rektor  wspólnoty. Tam też w latach 1976-80  kierował budową nowego domu para fialnego, a 1982-84 – budową kościoła.  W diecezji gdańskiej ks. Eugeniusz  pełnił funkcję diecezjalnego duszpaste rza pielęgniarek i wizytatora żeńskich  zakonów i zgromadzeń zakonnych (od  1982 r.).

W tym czasie z młodzieżą akademicką  organizował piesze pielgrzymki do Rzymu (1979) i Lourdes. Podczas strajku  okupacyjnego studentów Akademii Medycznej w Gdańsku towarzyszył im jako  duchowy opiekun (7-17 XI 1980). Od  jesieni 1980 r. współorganizował spotkania w kościele Matki Bożej Częstochowskiej z osobistościami kultury (m.in.  z Jerzym Turowiczem, Zbigniewem  Herbertem, ks. Józefem Tischnerem),  działaczami opozycji (m.in. z Anną Walentynowicz, Tadeuszem Mazowieckim).  Współorganizował prezentacje filmów  niezależnych, później podziemnych  (m.in. ”Przesłuchania” Ryszarda Bugaj skiego) i organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Po 13 grudnia 1980 r.  zaangażował się w pomoc dla aresztowanych (zarówno prawną, medyczną  czy żywnościową), ukrywanie poszuki wanych działaczy „S” i przewóz z zagra nicy sprzętu do reprodukowania taśm wideo.

Kolejnym etapem pracy od 1 IX 1984 r.  był Radom. Objął tam urząd proboszcza  parafii św. Józefa, rozpoczynając rok  później budowę nowego kościoła parafialnego. We współpracy z ks. Eugeniu szem Dutkiewiczem SAC był inicjatorem  powstania pierwszego w Radomiu ho spicjum. Ks. E. Klimiński był współpra cownikiem radomskiej podziemnej „S”  (udzielał wydatnej pomocy przy wyda waniu „Wolnego Robotnika”, znajdowa niu pracy działaczom „S”; był organizato rem pokazów filmowych), będąc wielo krotnie nękany przez Służbę Bezpie czeństwa (szantaże, zastraszania, we zwania na rozmowy). Był też twórcą  Stowarzyszenia Inicjatyw Parafialnych  wspierającego ubogich i bezrobotnych.

W latach 1993-2000 ks. Eugeniusz pełnił  funkcję rektora Ośrodka Duszpaster skiego Rodziny Rodzin w Warszawie i  rektora miejscowej wspólnoty przy ul.  Łazienkowskiej (od 1995 r.). W kilku  parafiach na Białorusi, Ukrainie i Litwie  był założycielem (we współpracy ze  Stowarzyszeniem Wspólnota Polska)  Rodziny Rodzin dla polskiej mniejszości.  Od 1995 r. był członkiem Zarządu warszawskiego oddziału Wspólnoty Polskiej  i również od tego roku inicjatorem powołania Katolickiego LO Rodziny Rodzin  im. dr Marii Wantowskiej. Organizował w  tym okresie dla młodzieży dwie piesze  pielgrzymki: do Rzymu (od granicy czesko-austriackiej) i do La Salette (z Ma riazell w Austrii łańcuchem Alp); jako  dopowiedzenie do tego niech posłuży  informacja, że ks. E. Klimiński posiadał  dyplomy przewodnika Tatr polskich,  słowackich i Sudetów. Od 1995 r. organizował i koordynował integracyjno patriotyczne Spotkania Rodzin Kresowych, od 1996 r. – Rodzin Polonijnych z  Europy Zachodniej.

Po zakończeniu pracy w ośrodku Rodziny Rodzin został skierowany do Otwocka i przez trzy miesiące (wrzesień – listopad 2000) udzielał się w Sekretariacie ds. Ewangelizacji Wschodu. Kolejną jego placówką było Kutno, gdzie pracował w latach 2000-03 na stanowisku  rektora i proboszcza parafii Matki Bożej  Wspomożenia Wiernych. Następnie w  latach 2003-2005 był rezydentem w  klasztorze na Karczówce w Kielcach, a  od 2005 do 2013 r. kapelanem domu  generalnego franciszkanek od cierpią cych w Warszawie, w ich kaplicy przy ul.  Wilczej. Od 2013 r. zamieszkał na stałe  w domu przy ul. Skaryszewskiej i w  latach 2014-18 podjął obowiązki kapela na szpitala grochowskiego. Ks. Eugeniusz był członkiem Komisji Episkopatu  ds. Powołań, a w strukturach Stowarzy szenia – prowincjalnym animatorem  duszpasterstwa parafialnego, pracowni kiem Sekretariatu ds. Apostolstwa oraz  należał do Rady Ekonomicznej i Zespołu  Koordynacyjnego ZAK.

Ks. Eugeniusz Klimiński przez kilka  ostatnich lat znosił mężnie swoje problemy zdrowotne, a od września 2021 r.  przebywał już w naszym domu we  Wrzosowie. W grudniu zachorował na  covid-19. Zmarł 24 grudnia 2021 w szpitalu w Radomiu.

Był człowiekiem rozlicznych form działalności apostolskiej. Swoim życiem i  działalnością przysłużył się apostolstwu i  oddał duże usługi Stowarzyszeniu. Cenił  sobie łaskę powołania kapłańskiego  oraz pallotyńskiego i kierował się w  życiu jego maksymą: „miłość Chrystusa  przynagla nas”. W swojej książce: „Do  Niego należy czas” (II wydanie, Warszawa 2012), napisał: „Niech to nie  brzmi zarozumiale, ale powiem, że mam  jeszcze plany innych działań i opracowań. Może Bóg pozwoli, że je spełnię”. Oprac. Ks. Stanisław Tylus SAC

Uroczystości pogrzebowe ks. Eugeniusza Klimińskiego SAC. odbyły się w Warszawie w Kościele Chrystusa Króla Pokoju (ul. Skaryszewska 12). Mszy św. pogrzebowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zenon Hanas SAC, wyższy przełożony pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla.Druga stacja pogrzebu: w Jaworznie (gmina Rudniki, archidiec. częstochowska). Gdzie po Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Fotografie  przedstawiają tylko uroczystości pogrzebowe w Warszawie/Za: facebook Ks. Stanisław Tylus SAC/